Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Reisorganisator: Marcopoloadventures als zijnde degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep van personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt, hierna “Marcopoloadventures”. Marcopoloadventures is gevestigd te Hasselbeemden 14, 5706GG Helmond, telefoon +31(0)613 513 797 of e-mail info@Marcopoloadventures.eu;

Reiziger: de wederpartij van Marcopoloadventures, degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of degene aan wie overeenkomstig artikel 7:506 BW de rechtsverhouding tot Marcopoloadventures is overgedragen;

Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Marcopoloadventures zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede ten minste twee van de volgende diensten:

  • vervoer
  • verblijf
  • een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Marcopoloadventures en wederpartij betreffende overeengekomen werkzaamheden of diensten, waaronder doch niet uitsluitend het boeken van internationale vluchten of binnenlandse vluchten.

Website Marcopoloadventures: www.Marcopoloadventures.nl

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van wettelijk erkende feestdagen;

Kalenderdagen: alle dagen;

Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1_Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst (de totstandkoming, de inhoud, de uitvoering en nakoming daarvan) tussen Marcopoloadventures en de reiziger.
2.2_De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Marcopoloadventures, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3: De overeenkomst

3.1_Marcopoloadventures biedt op haar website reizen en bouwstenen aan. Alle tarieven zijn uitgedrukt in Euro en zijn onderhevig aan wijzigingen. De tarieven zijn per persoon op basis van een kamer voor 2 personen, waarbij voor andere aantallen andere voorwaarden gelden. De tarieven van rondreizen zijn exclusief internationale vliegtickets.
3.2_De reiziger kan via de website, email, telefonisch of na een persoonlijk gesprek een aanvraag doen voor een reis. Om het voor Marcopoloadventures mogelijk te maken een offerte uit te brengen is het noodzakelijk dat zij een volledig ingevuld offerteformulier ontvangt.
3.3_Marcopoloadventures verstrekt voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst relevante algemene informatie over de vereiste reisdocumenten voor zover de reiziger de Nederlandse nationaliteit bezit en formaliteiten op gezondheidsgebied die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn. Marcopoloadventures maakt deze informatie op haar website kenbaar.
3.4_Marcopoloadventures attendeert de reiziger erop dat de reiziger ervoor kan kiezen een annuleringsverzekering en/of reisverzekering af te sluiten bij een door de reiziger te kiezen verzekeringsagent.
3.5_Na een door de reiziger gedane aanvraag voor een reis verstrekt Marcopoloadventures een offerte betreffende de voornoemde reis. In deze offerte zijn de details opgenomen betreffende de gekozen reis, zoals de verblijfsperiode, de plaats(en) van verblijf, de te gebruiken vervoermiddelen, toeristische diensten enzovoorts. Een offerte is tot 7 dagen na dagtekening geldig, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.6_Bij de offerte ontvangt de reiziger een boekingsformulier.
3.7_De overeenkomst komt tot stand door het aanvaarden van het aanbod van Marcopoloadventures inclusief de toepasselijke voorwaarden. Indien Marcopoloadventures van de reiziger het ondertekende boekingsformulier ontvangt is de overeenkomst tot stand gekomen.
3.8_Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger een bevestiging hiervan met een afschrift van hetgeen is overeengekomen alsmede een factuur voor een aanbetaling van 30% van de reissom.
3.9_In geval van wijzigingen in het programma vóór vertrek zal de reiziger een gewijzigde reisovereenkomst ontvangen waarin de van de reis deel uitmakende diensten zijn opgenomen waarbij is aangegeven welke diensten inclusief danwel exclusief zijn.
3.10_Hoewel Marcopoloadventures haar reisprogramma’s met de uiterste zorgvuldigheid samenstelt, kunnen volgorde of tijden in de reisprogramma’s op onderdelen afwijken. Als dit het geval is kan de beschrijving in het programma worden beschouwd als de basis van het reisprogramma.
3.11_Extra uitgaven door de reiziger gedaan in hotels of tijdens de reis zoals wasserette, telefoonkosten, niet in het reisprogramma vermelde maaltijden etc. komen altijd voor rekening van de reiziger.

Artikel 4: Verplichtingen van de reiziger

4.1_De reiziger verstrekt Marcopoloadventures uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
4.2_Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder) is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
4.3_Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) en Marcopoloadventures verloopt uitsluitend via de aanmelder.
4.4_De reiziger is verantwoordelijk voor tijdige inwinning van informatie bij de daartoe bevoegde instanties betreffende de benodigde reisdocumenten en formaliteiten op gezondheidsgebied en te controleren of de verstrekte informatie ten tijde van vertrek nog actueel is.
4.5_Vliegtijden zijn onderhevig aan wijzigingen die onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij vallen. De reiziger is verplicht om en zelf verantwoordelijk voor tijdig voor aanvang van heen en terugreis te informeren naar de exacte vertrektijd.
4.6_Luchtvaartmaatschappijen leggen tevens beperking op t.a.v. tickets alsmede ten aanzien van de hoeveelheid/gewicht bagage, het al dan niet vergoeden van verlies van bagage, het opleggen van boetes enzovoorts. De reiziger dient zich hiervan op de hoogte te stellen.
4.7_De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Marcopoloadventures ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van een correcte reiziger.
4.8_Een reiziger die zodanig hinder of last oplevert, dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Marcopoloadventures van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van Marcopoloadventures in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van de hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.
4.9_De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als bedoeld in het artikel “klachten” te voldoen.

Artikel 5: Betaling

5.1_Na het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. In het geval van een groep (>10 reizigers) dient een aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. De reiziger, in het geval van een groep, de aanmelder als bedoeld in artikel 4.3, ontvangt hiervoor een factuur. Deze factuur dient binnen 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan middels overmaking van het bedrag op het rekeningnummer van Marcopoloadventures. Na ontvangst van deze betaling zal Marcopoloadventures eerst een aanvang nemen met de voorbereidingen van de geboekte reis en gaat Marcopoloadventures ervan uit dat de reiziger de met de reis gemoeide reisvoorwaarden heeft geaccepteerd.
5.2_Het restant van de reissom dient uiterlijk 30 dagen voor de vertrekdag te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Marcopoloadventures. De reiziger is in verzuim als niet tijdig is betaald. Bij niet tijdige betaling, ontvangt de reiziger een betalingsherinnering waarin de reiziger een termijn van veertien kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Marcopoloadventures heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.
5.3_Indien de overeenkomst binnen 30 dagen voor de dag van vertrek tot stand komt, dient de gehele reissom bij het sluiten van de overeenkomst direct worden betaald.
5.4_De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Marcopoloadventures heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle met de invordering van het verschuldigde bedrag of bedragen gemoeide kosten – zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke – voor rekening van de reiziger, onverminderd de overigens aan Marcopoloadventures toekomende rechten. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012” (15% over de eerste € 2.500,- van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,-, 10% over de volgende € 2.500,-, 5% over de volgende € 5.000,-, 1% over de volgende € 190.000,- en 0,5% over het meerdere met een maximum van € 6.775,-)

Artikel 6: Wijzigen Reissom

6.1_Marcopoloadventures heeft het recht om tot 20 kalenderdagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen en heffingen. Marcopoloadventures zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.
6.2_De prijzen van vliegtickets zijn onderhevig aan wijzigingen tot het moment van uitgifte.
6.3_De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in lid 1 af te wijzen. Hij moet op straffe van verval van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.
6.4_Indien de reiziger de verhoging afwijst, heeft Marcopoloadventures het recht de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 7: Reisbescheiden

7.1_Uiterlijk 10 kalenderdagen voor aanvang van de reis verstrekt Marcopoloadventures aan de reiziger de benodigde reisbescheiden betreffende de overeengekomen reis, het reisschema, eventuele vouchers en overige relevante informatie, tenzij dit redelijkerwijze niet van Marcopoloadventures gevergd kan worden.
7.2_Mocht de reiziger 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden hebben ontvangen, meldt hij dit per omgaande aan Marcopoloadventures.
7.3_In geval een reis wordt geboekt binnen 10 kalenderdagen voor de dag van vertrek, zullen partijen nadere afspraken maken over het ter beschikking stellen van de reisbescheiden.
7.4_De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde en vereiste documenten.

Artikel 8: Wijzigingen door de reiziger

8.1_Indien de reiziger na het sluiten van de overeenkomst wijziging van de overeenkomst wenst, zal Marcopoloadventures nagaan of deze wijzigingen (nog) mogelijk zijn. Eventueel met deze wijzigingen gemoeide kosten zullen per omgaande door de reiziger worden voldaan.
8.2_Wijzigen van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende reizigers wordt beschouwd als annulering waarop het artikel betreffende opzegging/annulering door de reiziger van toepassing is.
8.3_Als de reiziger tijdens de reis besluit geen gebruik te maken van programmaonderdelen en/of excursies, maaltijden, accommodatie of andere diensten of gedeelten daarvan, kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van (gedeelte(s) van) de reissom.
8.4_Indien de reiziger wijzigingen wenst, een ander in de plaats wenst te stellen of de reis of onderdelen daarvan geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen eventuele kosten die Marcopoloadventures in dit kader heeft gemaakt, dient te maken of op basis van (wettelijke) regelgeving verschuldigd is, door de reiziger verschuldigd zijn en blijven en door reiziger te worden voldaan ongeacht hetgeen opgenomen in artikel 11.

Artikel 9: Indeplaatsstelling reiziger

9.1_Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander die aan alle voorwaarden van de reisovereenkomst voldoet. Een termijn van 7 dagen voor de aanvang van de reis wordt geacht in ieder geval tijdig te zijn.
9.2_De indeplaatsstelling vindt plaats door een daarop gerichte overeenkomst met de ander en schriftelijke mededeling daarvan door de overdragende reiziger aan Marcopoloadventures. De overdragende reiziger en de ander zijn beide hoofdelijk verbonden tot betaling van de reissom en de kosten in verband met de overdracht.

Artikel 10: Wijzigingen door Marcopoloadventures

10.1_Marcopoloadventures heeft het recht de reisovereenkomst te wijzigen op een wezenlijk punt(en) wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. De reiziger kan de wijziging afwijzen.
10.2_Marcopoloadventures mag de reisovereenkomst wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden wijzigen. Deze wijzigingen betreffen een of meer niet-wezenlijke punten. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
10.3_Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden als bedoeld in artikel 12.2.
10.4_Indien de reiziger de wijziging(en) afwijst, kan Marcopoloadventures de reisovereenkomst opzeggen. In dat geval heeft de reiziger recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

Artikel 11: Opzegging /annulering door de reiziger

11.1_De reiziger kan de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang opzeggen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekend schrijven voorzien van de handtekening van de reiziger.
11.2_De reiziger is bij opzegging / annulering naast eventuele verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten aan Marcopoloadventures verschuldigd:
bij annulering uiterlijk 60 kalenderdagen voor de vertrekdag: 10% van de reissom;
bij annulering vanaf de 60e kalenderdag (inclusief) tot en met de 31e kalenderdag voor de vertrekdag: 30% van de reissom;
bij annulering vanaf de 30e kalenderdag (inclusief) tot en met de 16e kalenderdag voor de vertrekdag: 50% van de reissom;
bij annulering vanaf de 15e kalenderdag (inclusief) tot en met de dag van vertrek of later: 100% van de reissom.
11.3_Bij groepsreizen of gedurende het hoogseizoen kan Marcopoloadventures een aan de reiziger danwel aanmelder, zoals bedoeld in artikel 4.2 bekend te maken andere annuleringsregeling hanteren.
11.4_Indien de reiziger niet verschijnt op de vertrekdag of geen gebruik maakt van de reis zonder opzegging of annulering blijft de reiziger de volledige reissom verschuldigd.
11.5_Bij annulering van door de reiziger bij Marcopoloadventures geboekte internationale vluchten en binnenlandse vluchten blijft de reiziger de overeengekomen som verschuldigd, ongeacht de termijn waarbinnen de annulering plaatsvindt.
11.6_Annulering buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 12: Opzegging door Marcopoloadventures

12.1_Marcopoloadventures heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
12.2_Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Marcopoloadventures aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
12.3_Als gewichtige omstandigheid geldt in ieder geval een negatief reisadvies, afgegeven door een daartoe bevoegde instantie.
12.4 _Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
12.5_Indien Marcopoloadventures opzegt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, biedt Marcopoloadventures een andere reis van gelijke of betere kwaliteit aan. De reiziger die dat aanbod niet aanvaardt heeft recht op teruggave van de reissom of indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.
12.6_Indien de opzegging het gevolg is van overmacht, geldt voor Marcopoloadventures geen verplichting tot schadevergoeding. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en overmacht

13.1_Onverminderd het bepaalde in artikel 10 en 12 is Marcopoloadventures verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
13.2_Indien de reis niet verloopt conform de in het vorige lid bedoelde verwachtingen is de reiziger verplicht per omgaande daarvan mededeling te doen aan de in artikel 15 lid 1 bedoelde betrokkenen.
13.3_Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is Marcopoloadventures verplicht de schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Marcopoloadventures is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp Marcopoloadventures bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst is toe te rekenen aan de reiziger;
de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst die niet te voorzien was of kon worden opgeheven,
is toe te rekenen aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan overmacht, als bedoeld in artikel 12.6
dan wel aan een gebeurtenis die Marcopoloadventures of degene van wiens hulp Marcopoloadventures bij de uitvoerig van de reisovereenkomst gebruik maakt,met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.
13.4 _Marcopoloadventures is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend is Marcopoloadventures tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van Marcopoloadventures gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de reiziger. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen voor rekening van Marcopoloadventures, indien de tekortkoming in de nakoming aan Marcopoloadventures of aan de persoon van wiens hulp Marcopoloadventures bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, overeenkomstig het vorige lid is toe te rekenen. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Marcopoloadventures zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.

Artikel 14: Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Marcopoloadventures

14.1_Indien op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Marcopoloadventures dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
14.2_Marcopoloadventures is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.
14.3_Indien Marcopoloadventures jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.
14.4_Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Marcopoloadventures voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Marcopoloadventures.
14.5_De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Marcopoloadventures gelden ook ten behoeve van werknemers van Marcopoloadventures en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel tenzij een Verdrag, Verordening of wet dit uitsluit.

Artikel 15: Klachten

15.1_Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 13 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering door de reiziger, gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich melden bij (in de hierna opgenomen volgorde): de betrokken dienstverlener, de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, Marcopoloadventures. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet dit in ieder geval onverwijld worden gemeld bij Marcopoloadventures.
15.2_Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid van de reiziger wordt opgelost, dient de reiziger dit schriftelijk te melden aan Marcopoloadventures.
15.3_Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht ter plaatse en (eventuele) schriftelijke melding aan Marcopoloadventures heeft voldaan en de dienstverlener of Marcopoloadventures daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan het eventuele recht van de reiziger op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
15.4_Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden schriftelijk worden ingediend bij Marcopoloadventures, waarbij een kopie van de schriftelijke melding als bedoeld onder 15.2 wordt bijgevoegd.
15.5_Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door Marcopoloadventures niet in behandeling genomen, tenzij het niet tijdig indienen niet aan de reiziger te wijten is. Marcopoloadventures zal ontvangst van de klacht alsmede het al dan niet in behandeling nemen schriftelijk bevestigen
15.6_Marcopoloadventures zal binnen één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 16: Overige bepalingen

16.1_Alle rechtsverhoudingen tussen Marcopoloadventures en de reiziger is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2_Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen Marcopoloadventures en de reiziger, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestiging van Marcopoloadventures gelegen is, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.